Home » Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego
Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsmsiedlce.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
ul. Podlaska 14
08-101 Siedlce
tel. (025) 6436809
fax. (025) 6327410

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:

 • przełącznik zmiany kontrastu,
 • na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB;
 • zmiana rozmiaru tekstu,
 • podświetlanie linków,
 • odwrócone kolory;
 • na stronie szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych;
 • strona posiada przyjazną szatę graficzną, bez elementów animacji, bądź kontrastowych kolorów.

W/w ułatwienia są dostępne na Panelu pomocy po kliknięciu w symbol niepełnosprawności Deklaracja dostępności umieszczonym w prawy górnym rogu.

Data sporządzenia Deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Kwas (e-mail: informatyk@zsmsiedlce.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: tel. (025) 6436809.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny parking.
 4. Budynek szkoły posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek szkoły posiada podjazd (ślimak) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 6. Osoby niepełnosprawne mają możliwość dostać się w każde miejsce szkoły – w tym na Salę Koncertową.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Rozmiar czcionki