Home » V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych

V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych

Warunki zgłoszenia

 • Festiwal Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego odbędzie się
  w dn. 20-21.04.2018r. w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach.
 • W festiwalu uczestniczą chóry oraz zespoły wokalne publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia oraz uiściły opłatę wpisową.
 • Karty zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: szulik@zsmsiedlce.pl
  do dn. 05.04.2018 r.
 • Każdy zespół (niezależnie od ilości członków) wpłaca do dn. 05.04.2018 r. opłatę wpisową
  w wysokości 250 zł na konto:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSM w Siedlcach
Podlaska 14, 08-101 Siedlce
45 2030 0045 1110 0000 0045 4710


Zasady Festiwalu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  • A – chóry szkół muzycznych I stopnia
  • B – chóry szkół muzycznych II stopnia
  • C – zespoły wokalne
 2. W każdej kategorii mogą występować tylko i wyłącznie aktualni uczniowie szkół muzycznych. W dniu występu dyrygenci dostarczają do sekretarza jury listę uczestników wraz z oświadczeniem dyrektora szkoły, że chórzyści są aktualnie uczniami danej szkoły muzycznej.
 3. W kategorii C – liczebność zespołu wokalnego nie może przekraczać 10 osób.
 4. Program konkursowy powinien zawierać utwory zróżnicowane stylistycznie, w tym jeden utwór patriotyczny (poza Bogurodzicą, Rotą i Hymnem Państwowym). Dopuszczalny jest jeden utwór z towarzyszeniem instrumentalnym.
 5. Czas występu (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 10 do 15 min.
 6. O kolejność przesłuchań każda szkoła zostanie zawiadomiona na dwa tygodnie przed konkursem.
 7. Mając na uwadze cele festiwalu, uczestnicy mają obowiązek wysłuchania prezentacji w danym bloku godzinowym.
 8. Organizator przesyła punktację oraz nagranie audio do szkół, których chór lub zespół wokalny brały udział w festiwalu.

Regulamin Jury

 1. Występy konkursowe będzie oceniać jury powołane przez CEA.
 2. Przedmiotem oceny prezentacji konkursowych będzie:
 • Dobór repertuaru i stopień trudności utworów
 • Walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny
 • Interpretacja
 • Poprawność wykonawcza
 1. Za cały program można otrzymać maksymalnie 100 punktów jako średnia ocen jurorów.
 2. Jurorzy wypełniają karty oceny prezentacji konkursowych, a po ogłoszeniu wyników przekazują karty oceny organizatorowi.
 3. Protokół podsumowujący obrady jury będzie umieszczony na stronie internetowej ZSM w Siedlcach.

Nagrody

 • Grand Prix – dla najlepszego zespołu biorącego udział w festiwalu
 • Dyplom (lub nagroda) – za zajęcie I miejsca w każdej kategorii
 • Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów
 • Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów
 • Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów
 • Dyplom uczestnictwa – dla każdego zespołu biorącego udział w festiwalu
 1. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
 2. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
 3. Nagrody finansowe zostaną przekazane przez CEA bezpośrednio na konto szkół.
 4. Nieodebrane dyplomy i nagrody, zostaną przekazane do Biura Wizytatora Regionu Mazowieckiego.

Planowany program Festiwalu

(dokładny program zostanie przedstawiony po zakończeniu zbierania zgłoszeń)

Piątek 20.04.2018 r.

 • 8.30 – 9.45 Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny)
 • 10.00 Inauguracja Konkursu
 • 10.15-13.15 I część przesłuchań konkursowych
 • 13.15-14.15 Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny)
 • 14.15-18.15 II część przesłuchań konkursowych

Sobota 21.04.2018 r.

 • 8.30 – 9.45 Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny)
 • 10.00-13.15 Przesłuchania konkursowe
 • 14.30-15.15 Ogłoszenie wyników festiwalu
 • 15.15-16.30 Omówienie z dyrygentami występów festiwalowych

Karta zgłoszenia na V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych