Home » Kontakt

Kontakt


Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach,
ul. Podlaska 14, 08-110 Siedlce, tel. (025) 6436809, fax. (025) 6327410
e-mail: zsmsiedlce@wp.pl

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, poprzez e-mail: iod.mrk@wp.pl bądź bezpośrednio w siedzibie administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonywania zadań statutowych oraz realizacji obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższe okresy przechowywania w odniesieniu do konkretnych danych, m.in. w celach archiwalnych, podatkowych, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przez administratora przysługuje:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).


Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
ul. Podlaska 14
08-101 Siedlce
tel. (025) 6436809
fax. (025) 6327410
e-mail: zsmsiedlce@wp.pl


Wyświetl większą mapę

NUMERY KONT

——————————————————————
Rada Rodziców przy ZSM w Siedlcach
479194 0007 0000 1948 2000 0010
——————————————————————
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSM w Siedlcach
45 2030 0045 1110 0000 0045 4710

Organ prowadzący szkołę:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 42 10 100
222 500 140