Home » Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Polityka prywatności
Szkolne Plany Nauczania

Aktualizacja: 22.09.2021r., godz. 11.50

Rekrutacja uzupełniająca:

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsce w klasie skrzypiec.

Aktualizacja: 17.09.2021r., godz. 13.45

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza nabór w ramach rekrutacji uzupełniającej do PSM I stopnia

w specjalnościach: flet, kontrabas, obój, organy

 Termin składania dokumentów do 25 września 2021r.

komplet dokumentów:

2021_2022_PSM1_komplet WORD
2021_2022_PSM1_komplet PDF

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia (sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie): 28-29 września 2021r. (rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zostaną poinformowani o dokładnym terminie badania telefonicznie)

 

Informacje prawne na podstawie:

 • ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686):

O przyjęcie:

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole, proszeni są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej

wzór wniosku do pobrania powyżej (komplet dokumentów)

Rozpoczęcie nauki dziecka w szkole muzycznej jest istotną sprawą dziecka. Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359, art. 97 §1 i §2) o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W związku z powyższym wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły muzycznej musi być podpisany przez obojga rodziców. W innym przypadku prosimy o dostarczenie stosownych innych dokumentów, z których wynika, że jeden rodzic może podjąć decyzję dotyczącą nauki dziecka w szkole muzycznej. W przypadku niespełnienia tych wymogów, dokumenty nie będą przyjmowane.

Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku: zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 tej ustawy – w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna art. 142 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 1. kryteria II etapu rekrutacji i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów – tylko w przypadku spełnienia kryteriów (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do pobrania razem z wnioskiem na zsmsiedlce.pl)
 2. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzula informacyjna RODO (do pobrania z wnioskiem na zsmsiedlce.pl)

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia) albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (PSM II stopnia).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata powyższych kryteriów dołącza się do wniosku, odpowiednio:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022 lub w sekretariacie szkoły). Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818).

Powyższe dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 

Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej. (do 30.09.2021r.)

 

Podsumowanie.

należy złożyć:

 1. wniosek (podpisany przez obojga rodziców)
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w szkole,
 3. kryteria do II etapu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 4. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzulę RODO

 

Zakres badania przydatności do PSM I stopnia w Siedlcach:

zaśpiewanie piosenki (wybranej i przygotowanej przez kandydata),

badanie słuchu wysokościowego:

 • powtarzanie dźwięków i krótkich motywów głosem,
 • analiza motywów melodycznych – określanie, który dźwięk się zmienił,
 • porównywanie wysokości dźwięków,
 • śpiewanie dźwięku z akordu,

badanie poczucia rytmu i tempa:

 • powtarzanie tematu rytmicznego (klaskanie),
 • powtarzanie ostinata rytmicznego (maszerowanie – tupanie nogami),

badanie pamięci muzycznej:

 • śpiewanie zapamiętanej melodii i transponowanie do kolejnych wyższych tonacji,
 • rozpoznawanie zmian w dwóch melodiach.

Aktualizacja: 10 kwietnia 2021r., godz. 16.20

 

komplet dokumentów:

2021_2022_PSM1_komplet WORD
2021_2022_PSM1_komplet PDF
2021_2022_PSM2_komplet WORD
2021_2022_PSM2_komplet PDF

Rekrutacja 2021 / 2022

22 maja 2021r. (sobota)  – badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia (sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie).

28-29 maja 2021r. (piątek, sobota) – egzamin praktyczny do PSM II stopnia z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, czytanie nut a vista bezpośrednio po egzaminie praktycznym.

Kandydaci do PSM II stopnia przystępują do egzaminu bez udziału akompaniatorów.


Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy na rok szkolny 2021/2022

do

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, harfy, klarnetu, kontrabasu (tylko czteroletni cykl kształcenia), oboju, organów (tylko czteroletni cykl kształcenia), saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia – klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, harfy, klarnetu, kontrabasu, oboju, organów, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

Kandydaci do PSM II stopnia przystępują do egzaminu bez udziału akompaniatorów.


Informacje prawne na podstawie:

 • ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686):

O przyjęcie:

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

 

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole oraz osoby pełnoletnie zainteresowane nauką w PSM II stopnia, proszeni są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach.

Komplet wypełnionych, podpisanych dokumentów można również przesłać w formie skanów, (preferowany format plików PDF – nie akceptujemy zdjęć), na adres: rekrutacja@zsmsiedlce.pl)

Wymagamy oryginałów dokumentów . Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu badania przydatności lub egzaminu !!! Dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną.

 


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej

wzór wniosku do pobrania na www.zsmsiedlce.pl  w zakładce REKRUTACJA 2021/2022

Rozpoczęcie nauki dziecka w szkole muzycznej jest istotną sprawą dziecka. Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359, art. 97 §1 i §2) o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W związku z powyższym wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły muzycznej musi być podpisany przez obojga rodziców. W innym przypadku prosimy o dostarczenie stosownych innych dokumentów, z których wynika, że jeden rodzic może podjąć decyzję dotyczącą nauki dziecka w szkole muzycznej. W przypadku niespełnienia tych wymogów, dokumenty nie będą przyjmowane.

Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku: zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 tej ustawy – w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;

 

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.

W myśl § 11baa ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna art. 142 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w terminie określonym przez dyrektora szkoły artystycznej. W odniesieniu do powyższej kwestii zastosowanie będą miały także § 11baa ust. 8, 9 i 10 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., regulujące przypadki niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie.

Szkoła może zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji (art. 142 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe).

 1. kryteria II etapu rekrutacji i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów – tylko w przypadku spełnienia kryteriów (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do pobrania razem z wnioskiem na zsmsiedlce.pl) 
 1. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzula informacyjna RODO (do pobrania z wnioskiem na zsmsiedlce.pl)

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia) albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (PSM II stopnia).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

w przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria mają jednakową wartość.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata powyższych kryteriów dołącza się do wniosku, odpowiednio:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022 lub w sekretariacie szkoły). Wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818).

Powyższe dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.


Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej.

Zgodnie z § 11b ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych (art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe), podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych.

Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


Podsumowanie.

należy złożyć:

 1. wniosek (podpisany przez obojga rodziców)
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w szkole,
 3. kryteria do II etapu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 4. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzulę RODO

Na dokumenty czekamy do:

Kandydaci do PSM I stopnia

 do 14 maja 2021r. (piątek),

dyrektor określił termin złożenia zaświadczenia lekarskiego również do 14 maja 2021r.

 

Kandydaci do PSM II stopnia

do 21 maja 2021r. (piątek),

dyrektor określił termin złożenia zaświadczenia lekarskiego również do 21 maja 2021r.


Zakres badania przydatności do PSM I stopnia w Siedlcach:

zaśpiewanie piosenki (wybranej i przygotowanej przez kandydata),

badanie słuchu wysokościowego:

 • powtarzanie dźwięków i krótkich motywów głosem,
 • analiza motywów melodycznych – określanie, który dźwięk się zmienił,
 • porównywanie wysokości dźwięków,
 • śpiewanie dźwięku z akordu,

badanie poczucia rytmu i tempa:

 • powtarzanie tematu rytmicznego (klaskanie),
 • powtarzanie ostinata rytmicznego (maszerowanie – tupanie nogami),

badanie pamięci muzycznej:

 • śpiewanie zapamiętanej melodii i transponowanie do kolejnych wyższych tonacji,
 • rozpoznawanie zmian w dwóch melodiach.

 

Zakres egzaminu wstępnego do PSM II stopnia w Siedlcach:

Egzamin praktyczny do PSM II stopnia:

 • prezentacja przygotowanych utworów (prosimy o wydrukowanie i przyniesienie na egzamin programu zawierającego imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tytuły poszczególnych części, opusy i numery oraz nuty),
 • czytanie nut a vista (utwór wybrany przez komisję) – bezpośrednio po prezentacji utworów.
Rozmiar czcionki