Home » Z kart historii

Z kart historii

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

Konstanty Ryszard Domagała Dyrektor
w latach 1960-1984

Stanisław Zalech Dyrektor
w latach 1984-1999

Michał Hołownia Dyrektor od 1999

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Barchwic Wicedyrektor
w latach 1991-2014

Sulej Paweł – wicedyrektor ds. dydaktycznych od 2014

Szulik Michał – wicedyrektor ds. artystycznych od 2014

 

 

 

 

 

 

 

“Muzyka jest nieodłączną częścią kultury polskiej”

Nestorem życia muzycznego w Siedlcach jest Konstanty Domagała – absolwent Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. W 1954r. założył Społeczne Ognisko Muzyczne, które stało się głównym ośrodkiem kultury muzycznej w Siedlcach. Wysoki poziom nauczania pozwolił na przedstawienie wniosku o upaństwowienie ogniska. W dniu 1.01.1957r. Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało Państwowe Ognisko Muzyczne. Rok 1960 był przełomowym dla szkolnictwa muzycznego w Siedlcach. Dzięki staraniom Konstantego Domagały Ministerstwo Kultury i Sztuki zarządzeniem z dnia 21.10.1960r. przekształciło Państwowe Ognisko Muzyczne w Państwową Szkołę I stopnia w Siedlcach z siedzibą przy ulicy 1 Maja 6.

Pierwszym dyrektorem tej placówki został Konstanty Domagała. Szkoła prowadziła bogatą działalność artystyczną czym zasłużyła na bardzo dobrą opinię władz miejscowych i wojewódzkich. Oto jak wypowiadała się na temat siedleckiej szkoły muzycznej I stopnia pani wizytator Szkolnictwa Artystycznego Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie mgr Małgorzata Kulicka: „W Siedlcach wiadomo istnieje szkoła, którą można nazwać wzorową i z perspektywami. Za rok, dwa  z pewnością rozwinie się w placówkę I i II stopnia kształcenia muzycznego, wówczas stolica Podlasia będzie obok Płocka wydawać dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu muzyka”. 1 września 1975r. powołana została w Siedlcach Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia kształcąca zawodowych muzyków w kilku specjalnościach. Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia przekształcono w Zespół Szkół Muzycznych. Dyrektorem został Konstanty Domagała. Absolwenci kontynuowali naukę na wyższych uczelniach artystycznych, a Zespół Szkół Muzycznych  coraz bardziej liczył się jako placówka spełniająca i dobrze realizująca kształcenie muzyczne. W dniu 1 września 1984r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach objął Stanisław Zalech. Ze względu na trudne warunki lokalowe dyrektor zdecydowanie i nieustępliwie zabiegał u władz lokalnych, wojewódzkich i ministerialnych o natychmiastową budowę szkoły muzycznej  z prawdziwego zdarzenia.  Dyrektorowi udało się wprowadzić budowę szkoły do planu inwestycyjnego i w roku 1994 rozpoczęto prace budowlane. W 1999r. dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych został Michał Hołownia – znakomity muzyk, bardzo dobry organizator i gospodarz. Nowy budynek oddany  do użytku  w lutym 2000 roku nosi cechy dobrego gustu, poczucia piękna i estetyki obecnego dyrektora. Jednak inwestycja ta, nie została zrealizowana do końca, zabrakło bowiem środków na ostateczne ukończenie sali koncertowej. Szkoła nie ma miejsca na organizację koncertów, popisów i uroczystości szkolnych. Mała sala kameralna (ok. 50 miejsc) nadaje się tylko na popisy uczniów i audycje klasowe. Większość koncertów organizowanych przez szkołę odbywa się w wynajmowanej Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Dzięki staraniom i zabiegom dyrektora Michała Hołowni we wrześniu 2010 roku rozpoczęły się prace związane z ukończeniem sali koncertowej. Oddana do użytku sala pozwoli na rozwinięcie jeszcze większej  działalności koncertowej oraz organizację konkursów, festiwali i warsztatów instrumentalnych. Duża sala umożliwi uczestnictwo w życiu kulturalnym znacznie większej grupie mieszkańców Siedlec i okolic. Pomimo braku własnej sali koncertowej przez wiele lat odbywał się Festiwal Młodych Pianistów z udziałem najzdolniejszych uczniów z całej Polski. Inicjatorami Festiwalu byli: Grażyna i Krzysztof Rynkiewiczowie – nauczyciele Zespołu Szkól Muzycznych. W skład jury zasiadali najwybitniejsi polscy pianiści: Regina Smendzianka, Andrzej Jasiński, Piotr Paleczny. W roku 2004 i 2010 odbywały się Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia Klas Instrumentów Dętych Drewnianych. Pieczę nad tą imprezą objęła sekcja instrumentów dętych i akordeonu. Sekcja fortepianu i organów od kilku lat organizuje konkurs szkolny „Mały wirtuoz”, w którym biorą udział uczniowie klas fortepianu. Danuta Feruś-Żurek nauczyciel w klasie skrzypiec w sekcji instrumentów smyczkowych i gitary jest pomysłodawczynią i organizatorką konkursu „Pogoń struny” obejmującego szkoły województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Nauczyciele sekcji teorii organizują konkursy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Wybitnie uzdolnieni uczniowie z klasy fortepianu: Joanna Różewska, Michał Leoniak, Mateusz Czech – obecnie studenci wyższych uczelni muzycznych zdobywają najwyższe laury na konkursach krajowych i międzynarodowych przynosząc chlubę naszej szkole. Joanna Różewska pracująca pod kierownictwem prof. Elżbiety Tarnawskiej zakwalifikowała się do polskiej ekipy XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Znakomity akordeonista Paweł Sulej jest  absolwentem PSM II stopnia w Siedlcach i Akademii Muzycznej – obecnie pedagog przekazujący swoją wiedzę uczniom siedleckiej szkoły. Do osiągnięć Pawła Suleja należą czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jedną z nagród był występ w prestiżowej w sali koncertowej Cornegia Hall w Nowym Jorku. W ubiegłym roku szkolnym był organizatorem Siedleckich Spotkań Akordeonowych szkół muzycznych z regionu. Zaszczytne miejsce w działalności szkoły zajmują chóry szkoły I i II stopnia. Chór szkoły II stopnia pod dyrekcją Mariusza Orzełowskiego zdobywał liczne nagrody m.in. I nagroda na XXX Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantatۥ 99 za najbardziej spektakularny debiut  i najlepsze wykonanie kompozycji polskiej. Chór szkoły I stopnia pod dyrekcją Stanisława Włodarczyka zdobywał nagrody na Festiwalach Chórów Szkół I i II stopnia regionu mazowieckiego w Ciechanowie. Prowadzone obecnie chóry szkoły I i II stopnia, przez dr hab. ks. Michała Romana Szulika przynoszą chlubę naszej szkole. Liczne występy w kraju i za granicą rozsławiają imię siedleckiej szkoły muzycznej. Chóry szkoły zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach, przeglądach i festiwalach. Wspomnieć należy również o sukcesach uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach podczas cyklicznie organizowanych przesłuchań regionalnych i makroregionalnych. Odrębną działalnością szkoły jest współpraca z władzami oraz instytucjami kulturalnymi miasta i regionu, polegająca na udziale uczniów  i pedagogów w organizowanych przez nich imprezach. W Zespole Szkół Muzycznych  w Siedlcach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra – nauczyciele z długoletnim stażem pedagogicznym, którzy uczestnicząc w wielu warsztatach, seminariach, kursach stale podnoszą poziom swoich kwalifikacji.

Rozmiar czcionki