Rekrutacja 2022/2023

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

Wnioski do PSM I stopnia:

do pobrania: komplet dokumentów do PSM I stopnia – wersja pdf

do pobrania: komplet dokumentów do PSM I stopnia – wersja edytowalna.

Wnioski do PSM II stopnia:

do pobrania: komplet dokumentów do PSM II stopnia – wersja pdf

do pobrania: komplet dokumentów do PSM II stopnia – wersja edytowalna.

Komplet dokumentów w wersji edytowalnej należy wypełniać komputerowo, wydrukować
i podpisać w wyznaczonych miejscach. Nie przyjmujemy wniosków bez podpisów rodziców/opiekunów prawnych.


Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka trwa 6 lat (dzieci młodsze) lub 4 lata (dzieci starsze). Zajęcia ustalane są w godzinach niekolidujących z lekcjami w szkołach ogólnokształcących.


20 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się koncert dla KANDYDATÓW do szkoły muzycznej I stopnia w wykonaniu uczniów naszej szkoły (sala koncertowa)

Już teraz serdecznie zapraszamy Kandydatów i Rodziców !!!

Po koncercie, około godz. 17.50 odbędzie się spotkanie Kandydatów i Rodziców z wicedyrektorem ds dydaktycznych naszej szkoły. Przedstawimy ofertę szkoły, opowiemy jak wygląda nauka w naszej szkole oraz odpowiemy na Państwa pytania.

plkat_PSM2

 Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy na rok szkolny 2022/2023

do

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – klas instrumentalnych:

 • akordeonu,
 • altówki,
 • fletu,
 • fortepianu,
 • gitary,
 • harfy,
 • klarnetu,
 • kontrabasu (czteroletni cykl kształcenia),
 • oboju,
 • organów (czteroletni cykl kształcenia),
 • saksofonu,
 • skrzypiec,
 • trąbki,
 • wiolonczeli

 Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia – klas instrumentalnych:

 • akordeonu,
 • altówki,
 • fletu,
 • fortepianu,
 • gitary,
 • harfy,
 • klarnetu,
 • kontrabasu,
 • oboju,
 • organów,
 • saksofonu,
 • skrzypiec,
 • trąbki,
 • wiolonczeli

Terminy badania przydatności (PSM I st.) i egzaminów (PSM II st.)

PSM I stopnia:

13,14,16 maja 2022r. (piątek, sobota, poniedziałek)

– badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia (sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie).

 

PSM II stopnia:

27 maja 2022r. (piątek)

egzamin praktyczny do PSM II stopnia z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

czytanie nut a vista (bezpośrednio po egzaminie praktycznym),

samodzielne przygotowanie przez kandydata utworu w czasie do 30 minut (utwór wybrany przez komisję w dniu egzaminu).

 

28 maja 2022r. (sobota)

 egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, dla szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany w formie mieszanej (pisemna i ustna).


Informacje prawne na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686 z późn. zm.)

O przyjęcie:

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.


Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole oraz osoby pełnoletnie zainteresowane nauką w PSM II stopnia, proszeni są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00, sobota w godz. 8.00-14.00). Dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną (list polecony) na adres szkoły.

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej

wzór wniosku do pobrania tutaj lub na górze strony:

do pobrania: komplet dokumentów do PSM I stopnia – wersja pdf

do pobrania: komplet dokumentów do PSM I stopnia – wersja edytowalna.

Rozpoczęcie nauki dziecka w szkole muzycznej jest istotną sprawą dziecka. Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359, art. 97 §1 i §2) o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W związku z powyższym wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły muzycznej musi być podpisany przez obojga rodziców. W innym przypadku prosimy o dostarczenie stosownych innych dokumentów, z których wynika, że jeden rodzic może podjąć decyzję dotyczącą nauki dziecka w szkole muzycznej. W przypadku niespełnienia tych wymogów, dokumenty nie będą przyjmowane.

Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku: zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 tej ustawy – w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;

 

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (może być wpis lekarza na wniosku). Podstawa prawna: art. 142 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 

Szkoła może zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji (art. 142 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe).

 

 1. kryteria II etapu rekrutacji i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do pobrania razem z wnioskiem)

 

 1. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzula informacyjna RODO (do pobrania z wnioskiem)

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia) albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (PSM II stopnia).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

w przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata powyższych kryteriów dołącza się do wniosku, odpowiednio:

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2022/2023 lub w sekretariacie szkoły). Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818).

 

Powyższe dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.


Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej. Powyższe listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie publicznej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


Podsumowanie, należy złożyć:

 1. wniosek (podpisany przez obojga rodziców)
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole (lub wpis lekarza na wniosku),
 3. kryteria do II etapu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 4. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzulę RODO

Na wnioski czekamy do:

Kandydaci do PSM I stopnia do 7 maja 2022r. (sobota)

Kandydaci do PSM II stopnia do 21 maja 2022r. (sobota)


Zakres badania przydatności do PSM I stopnia w Siedlcach:

zaśpiewanie piosenki (wybranej i przygotowanej przez kandydata),

badanie słuchu wysokościowego:

 • powtarzanie dźwięków i krótkich motywów głosem,
 • analiza motywów melodycznych – określanie, który dźwięk się zmienił,
 • porównywanie wysokości dźwięków,
 • śpiewanie dźwięku z akordu,

badanie poczucia rytmu i tempa:

 • powtarzanie tematu rytmicznego (klaskanie),
 • powtarzanie ostinata rytmicznego (maszerowanie – tupanie nogami),

badanie pamięci muzycznej:

 • śpiewanie zapamiętanej melodii i transponowanie do kolejnych wyższych tonacji,
 • rozpoznawanie zmian w dwóch melodiach.

 

Zakres egzaminu wstępnego do PSM II stopnia w Siedlcach:

Egzamin praktyczny:

 • prezentacja przygotowanych utworów (prosimy o wydrukowanie i przyniesienie na egzamin programu zawierającego imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tytuły poszczególnych części, opusy i numery),
 • czytanie nut a vista (utwór wybrany przez komisję) – bezpośrednio po prezentacji utworów,
 • samodzielne przygotowanie przez kandydata utworu w czasie do 30 minut (utwór wybrany przez komisję w dniu egzaminu),

Egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej:

Część pisemna:

 • budowanie interwałów od podanych dźwięków,
 • rozpoznawanie interwałów w obrębie oktawy granych melodycznie i harmonicznie,
 • rozpoznawanie trójdźwięków, określanie trybu i postaci,
 • określanie trybu akordów,
 • zapisanie gamy i triady harmonicznej w określonej tonacji i kluczu,
 • uzupełnianie zapisu nutowego w oparciu o słyszaną melodię (dyktando melodyczne 1głosowe),
 • dokonywanie korekty zapisu nutowego na podstawie usłyszanej melodii,
 • uzupełnianie zapisu nutowego w oparciu o usłyszany przykład rytmiczny (dyktando rytmiczne),
 • dokonanie korekty tekstu muzycznego (analiza dźwiękowo-rytmiczna),
 • określanie metrum po wysłuchaniu przykładów muzycznych.

Część ustna:

 • zaśpiewanie ćwiczenia solfeżowego przygotowanego przez kandydata,
 • zaśpiewanie ćwiczenia solfeżowego wybranego przez komisję podczas egzaminu (a vista),
 • realizacja ćwiczenia rytmicznego wybranego przez komisję podczas egzaminu (a vista).

KONIEC

Rozmiar czcionki