Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do PSM I stopnia:
lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została wywieszona na tablicy w holu szkoły na parterze.

Lista osób przyjętych (spośród kandydatów zakwalifikowanych) i nieprzyjętych zostanie podana do 5 sierpnia 2019r.dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i nie tylko!


 18 maja 2019 (sobota)  – badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia (sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie)


24 maja 2019 (piątek) – egzamin praktyczny do PSM II stopnia:

 • prezentacja przygotowanych utworów
 • samodzielne przygotowanie utworu w czasie do 30 minut
 • czytanie nut a vista

25 maja 2019 (sobota) – egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych, (część pisemna i część ustna)


  Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy na rok szkolny 2019/2020

do

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, kontrabasu (tylko czteroletni cykl kształcenia), oboju (tylko czteroletni cykl kształcenia), organów (tylko czteroletni cykl kształcenia), saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli oraz harfy.

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia – klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, kontrabasu, oboju, organów, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli oraz harfy.


 Informacje prawne na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686):

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.


Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole oraz osoby pełnoletnie zainteresowane nauką w PSM II stopnia proszeni są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach:

 1. podania do Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach,
 2. wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na zsmsiedlce.pl)
 3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; bez zaświadczenia lekarskiego wnioski nie będą przyjmowane !!!!!

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, rodzice kandydata powinni dołączyć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. kryteriów II etapu rekrutacji i dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów – tylko w przypadku zaznaczenia „TAK”, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.zsmsiedlce.pl)
 2. oświadczenia dotyczącego przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzuli informacyjnej RODO (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.zsmsiedlce.pl)
 3. koperty zaadresowanej na własny adres z przyklejonym znaczkiem (w celu poinformowania o dokładnej godzinie i miejscu – nr sali, badania uzdolnień muzycznych kandydata).

Uwaga !!!!!

Rozpoczęcie nauki dziecka w szkole muzycznej jest istotną sprawą dziecka. Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017, poz. 682) art.97.§1. i .§2. o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W związku z powyższym dokumenty o przyjęcie dziecka do szkoły muzycznej muszą być podpisane przez obojga rodziców. W innym przypadku prosimy o dostarczenie stosownych innych dokumentów, z których wynika, że jeden rodzic może podjąć decyzję dotyczącą nauki dziecka w szkole muzycznej. W przypadku niespełnienia tych wymogów, dokumenty nie będą przyjmowane.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia) albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (PSM II stopnia).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

w przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria mają jednakową wartość.Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata powyższych kryteriów dołącza się do wniosku, odpowiednio:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2019/2020 lub w sekretariacie szkoły). Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018r. poz. 107 i 416)

 

Powyższe dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 

Termin składania dokumentów:

 

od 1 kwietnia do 6 maja 2019r. (PSM I stopnia)

od 1 kwietnia do 11 maja 2019r. (PSM II stopnia)

 

Podsumowanie.

należy złożyć:

 1. podanie,
 2. wniosek,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w szkole,
 4. kryteria do II etapu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 5. oświadczenie dotyczące przetwarzania i publikacji wizerunku dziecka / kandydata pełnoletniego oraz klauzulę RODO,
 6. kopertę zaadresowaną na własny adres z przyklejonym znaczkiem.

 

Zakres badania przydatności do PSM I stopnia w Siedlcach:

zaśpiewanie piosenki (wybranej i przygotowanej przez kandydata),

badanie słuchu wysokościowego:

 • powtarzanie dźwięków i krótkich motywów głosem,
 • analiza motywów melodycznych – określanie, który dźwięk się zmienił,
 • porównywanie wysokości dźwięków,
 • śpiewanie dźwięku z akordu,

badanie poczucia rytmu i tempa:

 • powtarzanie tematu rytmicznego (klaskanie),
 • powtarzanie ostinata rytmicznego (maszerowanie – tupanie nogami),

badanie pamięci muzycznej:

 • śpiewanie zapamiętanej melodii i transponowanie do kolejnych wyższych tonacji,
 • rozpoznawanie zmian w dwóch melodiach.

 

Zakres egzaminu wstępnego do PSM II stopnia w Siedlcach:

egzamin praktyczny do PSM II stopnia:

 • prezentacja przygotowanych utworów (prosimy o wydrukowanie i przyniesienie na egzamin programu zawierającego imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tytuły poszczególnych części, opusy i numery),
 • samodzielne przygotowanie utworu w czasie do 30 minut (utwór wybrany przez komisję),
 • czytanie nut a vista (utwór wybrany przez komisję),

egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych:

część pisemna:

 • budowanie interwałów od podanych dźwięków,
 • rozpoznawanie interwałów w obrębie oktawy granych melodycznie i harmonicznie,
 • rozpoznawanie trójdźwięków, określanie trybu i postaci,
 • określanie trybu akordów,
 • zapisanie gamy i triady harmonicznej w określonej tonacji i kluczu,
 • uzupełnianie zapisu nutowego w oparciu o słyszaną melodię (dyktando melodyczne 1głosowe),
 • dokonywanie korekty zapisu nutowego na podstawie usłyszanej melodii,
 • dopasowanie zapisu nutowego do usłyszanej melodii,
 • dopasowanie zapisu ćwiczenia rytmicznego do usłyszanego przykładu rytmicznego,
 • uzupełnianie zapisu nutowego w oparciu o usłyszany przykład rytmiczny (dyktando rytmiczne),
 • dokonanie korekty tekstu muzycznego (analiza dźwiękowo-rytmiczna),
 • określanie metrum po wysłuchaniu przykładów muzycznych.

część ustna:

 • zaśpiewanie ćwiczenia solfeżowego wybranego i przygotowanego przez kandydata,
 • zaśpiewanie ćwiczenia solfeżowego wybranego przez komisję,
 • realizacja ćwiczenia rytmicznego wybranego przez komisję.

Dokumenty do pobrania:

PSM1 dokumenty

PSM2 dokumenty

Do zobaczenia !!!!!